SPANISH MASS/MISA ESPANOL | Sun., Sep.23, 7P, St.Paul's Church